ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภงด.94)

ผู้มีหน้าที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภงด.94)

ได้แก่ผู้มีเงินได้พึงประเมินมาตรา 40(5) ถึง มาตรา40(8) ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ตามเกินดังต่อไปนี้

  1. ผู้ที่เป็นโสดมีเงินได้พึงประเมินเกิน 30,000 บาท
  2. ผู้ที่มีคู่สมรส มีเงินได้พึงประเมินไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือสองฝ่ายเกิน 60,000 บาท
  3. กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งและมีเงินได้พึงประเมินเกิน 30,000 บาท
  4. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 30,000 บาท
  5. วิสาหกิจชุมชนที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 1,800,000 ในปีภาษี

ในการคำนวณภาษี ในคำนวณภาษีทั้งสองวิธี แล้วเสียภาษีจากวิธีที่คำนวณได้มากกว่า

  1. คำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิ ตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  2. คำนวณจากเงินได้พึงประเมิน โดยหากเงินได้พึงประเมินมีจำนวนตั้งแต่ 60,000 บาท ให้นำผลลัพธ์จากเงินได้พึงประเมินทุกประเภทรวมกัน คูณด้วย 0.005 โดยหากคำนวณแล้วไม่เกิน 5,000 บาท ให้ใช้วิธีคำนวณแบบที่ 1 แทน
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กำหนดเวลายื่นแบบ

  • ผู้มีเงินไ้้ด้ ต้องยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึุ่งปี (ภงด.94) พร้อมทั้งชำระภาษีถ้ามี ของปีภาษี 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน ในวันและเวลาราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>