ขึ้นภาษีเหล้า-บุหรี่ ปี2555

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมสรรพสามิตปรับขึ้นภาษีสุรา ทั้งสุราขาวและสุราผสม รวมทั้งให้ปรับขึ้นภาษียาสูบ

ส่งผลให้ราคาจำหน่ายบุหรี่ในประเทศปรับขึ้นประมาณ 10 บาท ส่วนบุรหรี่นอกปรับขึ้นประมาณ 20 บาท ส่งผลให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 ล้านบาทต่อปี

ส่วนราคาจำหน่ายสุราขาวจะขึ้นประมาณขวดละ 5-7 บาท ในขณะที่สุราผสมราคาจะขึ้นประมาณขวดละ 7-15 บาท ส่วนบรั่นดีราคาจะปรับขึ้นประมาณขวดละ 15 บาท

ซึ่งการปรับขึ้นราคาครั้งนี้จะกระทบต่อเหล้าไทยโดยตรง ส่วนเหล้านอกไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากจ่ายภาษีเต็มเพดานอยู่แล้ว