ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภงด.94)

ผู้มีหน้าที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภงด.94)

ได้แก่ผู้มีเงินได้พึงประเมินมาตรา 40(5) ถึง มาตรา40(8) ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ตามเกินดังต่อไปนี้

  1. ผู้ที่เป็นโสดมีเงินได้พึงประเมินเกิน 30,000 บาท
  2. ผู้ที่มีคู่สมรส มีเงินได้พึงประเมินไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือสองฝ่ายเกิน 60,000 บาท
  3. กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งและมีเงินได้พึงประเมินเกิน 30,000 บาท
  4. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 30,000 บาท
  5. วิสาหกิจชุมชนที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 1,800,000 ในปีภาษี

ในการคำนวณภาษี ในคำนวณภาษีทั้งสองวิธี แล้วเสียภาษีจากวิธีที่คำนวณได้มากกว่า

  1. คำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิ ตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  2. คำนวณจากเงินได้พึงประเมิน โดยหากเงินได้พึงประเมินมีจำนวนตั้งแต่ 60,000 บาท ให้นำผลลัพธ์จากเงินได้พึงประเมินทุกประเภทรวมกัน คูณด้วย 0.005 โดยหากคำนวณแล้วไม่เกิน 5,000 บาท ให้ใช้วิธีคำนวณแบบที่ 1 แทน
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กำหนดเวลายื่นแบบ

  • ผู้มีเงินไ้้ด้ ต้องยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึุ่งปี (ภงด.94) พร้อมทั้งชำระภาษีถ้ามี ของปีภาษี 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน ในวันและเวลาราชการ

ขึ้นภาษีเหล้า-บุหรี่ ปี2555

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมสรรพสามิตปรับขึ้นภาษีสุรา ทั้งสุราขาวและสุราผสม รวมทั้งให้ปรับขึ้นภาษียาสูบ

ส่งผลให้ราคาจำหน่ายบุหรี่ในประเทศปรับขึ้นประมาณ 10 บาท ส่วนบุรหรี่นอกปรับขึ้นประมาณ 20 บาท ส่งผลให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 ล้านบาทต่อปี

ส่วนราคาจำหน่ายสุราขาวจะขึ้นประมาณขวดละ 5-7 บาท ในขณะที่สุราผสมราคาจะขึ้นประมาณขวดละ 7-15 บาท ส่วนบรั่นดีราคาจะปรับขึ้นประมาณขวดละ 15 บาท

ซึ่งการปรับขึ้นราคาครั้งนี้จะกระทบต่อเหล้าไทยโดยตรง ส่วนเหล้านอกไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากจ่ายภาษีเต็มเพดานอยู่แล้ว